KHÓA HỌC ONLINE

  • Học mọi lúc thông qua các VIDEO trên website theo từng chủ đề
  • Giáo trình, bản vẽ, tài liệu kèm theo bài giảng
  • Được tham gia hoàn thành một dự án mẫu
  • Hỗ trợ trong và sau khoá học trong group kín theo mỗi lớp học (Zalo)
x