Điều khoản và điều kiện - ANTDEMY
ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »

Điều khoản và điều kiện

Shares

Email: antacademyvietnam@gmail.com

CÁC KHÁI NIỆM/DEFINITIONS

Môn học: Là một ngành học hoặc lĩnh vực học, ví dụ môn học Process hoặc môn học Piping.

Course: Is a discipline or a field of study, for example Process or Piping.

I. Quy định về học phí, chiết khấu và thanh toán/Regulations on tuition fee, discount and payment

1. Học phí/Tuition fee

a) Học phí công bố trên website của ANT ACADEMY chưa bao gồm VAT.Tuition fee available on ANT ACADEMY’s website is not VAT inclusive.

b) Học phí có thể thay đổi tuỳ theo chính sách giá của ANT ACADEMY và được cập nhật trên website của AIM ACADEMY.Tuition fee may change in accordance with the pricing policy of ANT ACADEMY and is be updated on AIM ACADEMY’s website.

 2. Phương thức thanh toán/Payment method

a) Bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS/By cash or card via POS device

Học viên đóng học phí bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS tại văn phòng ANT ACADEMY.Learners pay the tuition fee by cash or by card via POS device at ANT ACADEMY office.

Học viên phải yêu cầu nhân viên nhận tiền xuất biên nhận cho học viên. ANT ACADEMY không thể thừa nhận việc học viên đã đóng học phí nếu học viên không xuất trình được biên nhận.Learners must request the staff who collects cash or swipe card to provide a receipt upon receiving payment. ANT ACADEMY cannot verify the fact that learners have paid the tuition fee unless learners provide the receipt.

Học viên được yêu cầu đọc kỹ và hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện của ANT ACADEMY (ATC) trước khi đóng học phí. ATC được cung cấp trên website của ANT ACADEMY tại www.antdemy.edu.vn/dieu-khoan-dieu-kien. Bản cứng ATC cũng sẽ được cung cấp trên mặt sau giấy biên nhận đóng học phí của học viên. Học viên thừa nhận việc học viên đóng học phí bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS tại văn phòng của ANT ACADEMY là học viên chấp nhận tuân thủ hoàn toàn ATC.Learners are required to carefully read and understand the Terms and Conditions by ANT ACADEMY (ATC) before paying tuition fee. ATC is provided on the website of ANTACADEMY at www.antdemy.edu.vn/dieu-khoan-dieu-kien. The hard copy is printed on the back side of the receipt when paying tuition fee. Learners confirm that by paying the tuition fee by cash or by card via POS device at ANT ACADEMY’s office is to accept and follow the ATC completely.

b) Bằng chuyển khoản/By bank transfer

Học viên đóng học phí bằng cách chuyển khoản theo thông tin dưới đây.Learners pay the tuition fee by bank transfer should follow this information.

  • Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Tân
  • Hoặc xuất hoá đơn VAT + 10% 
  • Tên tài khoản/Account: Công ty TNHH Antdemy
  • Số tài khoản/Bank account: 239587519
  • Ngân hàng/Bank: Ngân Hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Lê Đại Hành
  • Nội dung chuyển/Transfer statement: [Họ tên] – [SĐT] – HOC PHI – [Khóa học]. Ví dụ: Nguyen Van A – 09XX XXX XXX – HOC PHI – PPD_SG01

Học viên phải chịu phí chuyển khoản (Nếu có).

Learners are required to pay the bank fee (If any).

Học viên được yêu cầu đọc kỹ và hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện củaANT ACADEMY (ATC) trước khi chuyển khoản học phí. ATC được cung cấp trên website của ANT ACADEMY tại www.antdemy.edu.vn/dieu-khoan-dieu-kien. Học viên thừa nhận việc học viên chuyển khoản học phí cho ANT  ACADEMY là học viên chấp nhận tuân thủ hoàn toàn ATC.

Learners are required to carefully read and understand the Terms and Conditions by ANT ACADEMY (ATC) before making the bank transfer. ATC is provided on the website of ANT ACADEMY at www.antdemy.edu.vn/dieu-khoan-dieu-kien. Learners confirm that by paying the tuition fee by bank transfer is to accept and follow the ATC completely.

c, Học phí phải được thanh toán đầy đủ trước ngày khai giảng.

Tuition fee must be paid in full before the start date of the class.

II. Quy định về ngày khai giảng và lịch học/Regulations on start date and class schedule

1. Học viên phải là đích danh cá nhân đăng ký và thanh toán học phí theo biên nhận tương ứng (Nếu có); trừ trường hợp người đăng ký là doanh nghiệp/ tổ chức hoặc phụ huynh hoặc người đăng ký giúp. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, tên và thông tin cá nhân của người học phải được nêu rõ trong bản đăng ký và/ hoặc danh sách đính kèm (Trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đăng ký cho nhân viên của mình).

Learners must be the one who registers and settles the tuition fee recorded in the receipt (If any); unless company/ organization or parents or someone else help register. However, in any case, the name and personal information of the learners must be mentioned clearly in the registration form and/ or the attached learner list (In case company, organization register for staff).

 2. Đúng giờ/Punctuality

a) Học viên đi học đúng giờ quy định (7pm hoặc giờ khác do giáo vụ thông báo cho học viên tuỳ từng lớp) và điểm danh vào đầu mỗi buổi học với lớp trưởng.

Learners need to come to class on time (7pm or different time informed by academic administrator for learners of specific class) and check attendance at the beginning of each class session with the class monitor.

b) Để đảm bảo chất lượng lớp học, nếu đến muộn quá 30 phút hoặc nghỉ học, học viên thông báo đến giáo vụ bằng email trong vòng 24 giờ trước buổi học.

To ensure the quality of the class, if learners would be late for more than 30 minutes or would be off, learners need to notify the academic administrator by email within 24 hours before the session.

c) Để đảm bảo chất lượng lớp học, ANT ACADEMY có thể từ chối học viên tham gia buổi học nếu học viên đến muộn quá 30 phút. Trong trường hợp này, học viên được xem là vắng mặt cho buổi học đó.

To ensure the quality of the class, ANT ACADEMY may refuse learners to take part in the class if learners are late for more than 30 minutes. In this case, learners would be considered absent for that session.

3. Thái độ và tinh thần học tập/Attitudes and learning spirits

a) Để mang lại chất lượng lớp học hữu ích cho tất cả các học viên, học viên cam kết đảm bảo thái độ học tập nghiêm túc, tham gia thực hành đầy đủ, hợp tác và tôn trọng với các giảng viên, học viên khác, các diễn giả khách mời, lớp trưởng và các nhân viên của ANT ACADEMY.

To deliver great quality of the class for every learner, learners must commit serious learning attitudes, take part in practical exercises, cooperate and respect the trainers, fellow learners, guest speakers, class monitor, and other employees of ANT ACADEMY.

b) Học viên cam kết tuân thủ các yêu cầu về quản lý tổ chức lớp học, buổi học của giảng viên và/ hoặc lớp trưởng và/ hoặc các nhân viên của ANT ACADEMY.

Learners must commit to abide by any classroom rules by trainers and/ or class monitor and/ or employees of ANT ACADEMY.

c) Học viên cam kết đảm bảo giữ gìn nguyên trạng những tài sản của ANT ACADEMY được cung cấp, tiếp xúc, sử dụng trong quá trình đào tạo. Vi phạm điều này, học viên cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho ANT ACADEMY hoặc bên thứ ba khác có liên quan.

Learners must commit to protect the properties of ANT ACADEMY, which are provided, interacted with and used during the learning duration. Violating this term, learners commit to compensate any damage for ANT ACADEMY or any related third party.

d) Trong các chuyến đi học tập thực tế (Đi thăm công ty, focus group,..), học viên phải đảm bảo tác phong, trang phục, thái độ lịch sự chuyên nghiệp, tôn trọng các đối tác, nhân viên của ANT ACADEMY, các học viên khác, và các thành viên khác tham gia chuyến đi.

During field trip (Company visit, focus group, etc.), learners must ensure dress code, polite and professional manner, and respectful attitudes to partners, employees of ANT ACADEMY, fellow learners and other members of the trip.

e) Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 3 – Mục III sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại ANT ACADEMY mà ANT ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí.

Learners must agree that violation of Article 3 – Section III will result in the termination of learners’ learning at ANT ACADEMY, and ANT ACADEMY bears no responsibility towards the learners or any other third party, and tuition fee will not be refunded.

III. Quy định về kỷ luật học tập/Regulations on classroom rules

1. Học viên phải là đích danh cá nhân đăng ký và thanh toán học phí theo biên nhận tương ứng (Nếu có); trừ trường hợp người đăng ký là doanh nghiệp/ tổ chức hoặc phụ huynh hoặc người đăng ký giúp. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, tên và thông tin cá nhân của người học phải được nêu rõ trong bản đăng ký và/ hoặc danh sách đính kèm (Trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đăng ký cho nhân viên của mình).

Learners must be the one who registers and settles the tuition fee recorded in the receipt (If any); unless company/ organization or parents or someone else help register. However, in any case, the name and personal information of the learners must be mentioned clearly in the registration form and/ or the attached learner list (In case company, organization register for staff).

 2. Đúng giờ/Punctuality

a) Học viên đi học đúng giờ quy định (7pm hoặc giờ khác do giáo vụ thông báo cho học viên tuỳ từng lớp) và điểm danh vào đầu mỗi buổi học với lớp trưởng.

Learners need to come to class on time (7pm or different time informed by academic administrator for learners of specific class) and check attendance at the beginning of each class session with the class monitor.

b) Để đảm bảo chất lượng lớp học, nếu đến muộn quá 30 phút hoặc nghỉ học, học viên thông báo đến giáo vụ bằng email trong vòng 24 giờ trước buổi học.

To ensure the quality of the class, if learners would be late for more than 30 minutes or would be off, learners need to notify the academic administrator by email within 24 hours before the session.

c) Để đảm bảo chất lượng lớp học, ANT ACADEMY có thể từ chối học viên tham gia buổi học nếu học viên đến muộn quá 30 phút. Trong trường hợp này, học viên được xem là vắng mặt cho buổi học đó.

To ensure the quality of the class, ANT ACADEMY may refuse learners to take part in the class if learners are late for more than 30 minutes. In this case, learners would be considered absent for that session.

3. Thái độ và tinh thần học tập/Attitudes and learning spirits

a) Để mang lại chất lượng lớp học hữu ích cho tất cả các học viên, học viên cam kết đảm bảo thái độ học tập nghiêm túc, tham gia thực hành đầy đủ, hợp tác và tôn trọng với các giảng viên, học viên khác, các diễn giả khách mời, lớp trưởng và các nhân viên của ANT ACADEMY.

To deliver great quality of the class for every learner, learners must commit serious learning attitudes, take part in practical exercises, cooperate and respect the trainers, fellow learners, guest speakers, class monitor, and other employees of ANT ACADEMY.

b) Học viên cam kết tuân thủ các yêu cầu về quản lý tổ chức lớp học, buổi học của giảng viên và/ hoặc lớp trưởng và/ hoặc các nhân viên của ANT ACADEMY.

Learners must commit to abide by any classroom rules by trainers and/ or class monitor and/ or employees of ANT ACADEMY.

c) Học viên cam kết đảm bảo giữ gìn nguyên trạng những tài sản của ANT ACADEMY được cung cấp, tiếp xúc, sử dụng trong quá trình đào tạo. Vi phạm điều này, học viên cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho ANT ACADEMY hoặc bên thứ ba khác có liên quan.

Learners must commit to protect the properties of ANT ACADEMY, which are provided, interacted with and used during the learning duration. Violating this term, learners commit to compensate any damage for ANT ACADEMY or any related third party.

d) Trong các chuyến đi học tập thực tế (Đi thăm công ty, focus group,..), học viên phải đảm bảo tác phong, trang phục, thái độ lịch sự chuyên nghiệp, tôn trọng các đối tác, nhân viên của ANT ACADEMY, các học viên khác, và các thành viên khác tham gia chuyến đi.

During field trip (Company visit, focus group, etc.), learners must ensure dress code, polite and professional manner, and respectful attitudes to partners, employees of ANT ACADEMY, fellow learners and other members of the trip.

e) Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 3 – Mục III sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại ANT ACADEMY mà ANT ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí.

Learners must agree that violation of Article 3 – Section III will result in the termination of learners’ learning at ANT ACADEMY, and ANT ACADEMY bears no responsibility towards the learners or any other third party, and tuition fee will not be refunded.

IV. Quy định về tốt nghiệp/Regulations on graduation

1. Điều kiện cấp chứng chỉ tốt nghiệp/Requirements to issue certificate of graduation

a) Tham gia ít nhất 80% thời lượng khóa học; vàParticipate at least 80% of the class session; and

b) Hoàn thành tốt bài thi cuối khoá và được giảng viên chấm đậu.Complete the final assignment with passing remarks by trainers.

c) Trong trường hợp học viên không thoả mãn điều kiện 1.b. – Mục IV này cho việc cấp chứng chỉ tốt nghiệp, học viên được thi lại cuối khoá 01 (Một) lần, và ANT ACADEMY sẽ thu phí tổ chức thi tốt nghiệp lại cho học viên. Mức phí phải thu tuỳ theo chi phí tổ chức theo từng thời kỳ cụ thể, nhưng sẽ không quá 20% học phí của lớp học (Chưa tính VAT).

In the event that learners could not meet the requirement of Article 1.b. – Section IV, learners will be allowed to retake the final assignment 01 (One) time, and ANT ACADEMY will collect the admin fee. The fee will vary depending on the cost to organize the final presentation in each period of time, but will not exceed 20% of the tuition fee (Exclusive of VAT).

 2. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp/Issue certificate of graduation

a) ANT ACADEMY cấp miễn phí chứng chỉ tốt nghiệp một lần cho học viên. ANT ACADEMY sẽ thu phí cấp chứng chỉ tốt nghiệp là 100.000 VNĐ (Bao gồm VAT) nếu học viên có yêu cầu cấp lại.

ANT ACADEMY will issue the certificate of graduation free of charge for the first time. ANT ACADEMY will charge a fee of 100,000 VND (VAT included) to re-issue the certificate of graduation upon learner’s request.

b) ANT ACADEMY có quyền hoàn toàn và không tranh cãi có hay không cấp hoặc cấp lại chứng chỉ tốt nghiệp.ANTACADEMY has the complete and uncontested rights to issue or not issue or re-issue the certificate of graduation.

c) Tên trên chứng chỉ tốt nghiệp là họ và tên mà học viên cung cấp cho ANT ACADEMY khi đăng ký lớp học. ANT ACADEMY sẽ không giải quyết bất cứ yêu cầu thay đổi họ tên nào khi cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

The name on the certificate is the full name provided by learners when registered for the class. ANT ACADEMY will not resolve any request to change the name when issuing the certificate of graduation.

V. Quy định về tài liệu dành cho học viên/Regulations on materials for learners

1. Định dạng/Formata) Tài liệu dành cho học viên sẽ được cung cấp bằng định dạng pdf. ANT ACADEMY sẽ không cung cấp bản in giấy để bảo vệ môi trường.

Materials for learners will be provided in pdf format. ANT ACADEMY will not provide the printed copy to save the environment.

b) Tài liệu dành cho học viên được tải trên cổng thông tin tương tác với học viên của ANT ACADEMY để học viên tải về.Materials for learners will be uploaded on the extranet of ANT ACADEMY.

2. Thời gian gửi tài liệu dành cho học viên/Time to deliver materials for learners

a) Tài liệu dành cho học viên sẽ được cập nhật trên cổng thông tin tương tác với học viên của ANT ACADEMY sau buổi học hoặc lớp học để đảm bảo sự tập trung của học viên trong buổi học.

Materials for learners will be uploaded on the extranet of ANT ACADEMY after the session or class to keep learners focused during the class session.

b) Tài liệu cho học viên sẽ được lưu trữ trên cổng thông tin tương tác với học viên của ANT ACADEMY tối đa 30 (Ba mươi) ngày sau buổi học hoặc lớp học (“Thời gian cung cấp tài liệu”). Học viên có trách nhiệm quản lý thời gian tải tài liệu về kịp thời. ANT ACADEMY sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào về cung cấp tài liệu sau thời gian cung cấp tài liệu.

Materials for learners will be archived on the extranet of AIM ACADEMY at maximum 30 (thirty) days after the session or class (“Time to deliver materials”). Learners should manage to download the materials on a timely manner. ANT ACADEMY will not resolve any request for materials after the time to deliver materials.

3. Sự khác biệt của tài liệu dành cho học viên và tài liệu giảng dạy/Differences of materials for learners and trainers’ materials

Tài liệu dành cho học viên có thể khác biệt so với tài liệu giảng trên lớp. Ant ACADEMY và giảng viên được quyền không chia sẻ những thông tin đã được phân loại trong tài liệu dành cho học viên.

Materials for learners may be different from trainers’ materials. ANT ACADEMY and the trainers have the right not to share classified information in the materials for learners.

4. Học viên hiểu rằng/Learners must understand that

a) Tài liệu dành cho học viên là được ANT ACADEMY soạn thảo đặc biệt riêng, và dành riêng cho học viên của ANT ACADEMY, cho việc sử dụng riêng và bảo mật của học viên.Materials for learners have been specially and specifically designed by ANT ACADEMY for learners just for the private and confidential use of learners.

b) Học viên cam kết bảo mật các thông tin trong tài liệu dành cho học viên và các thông tin giảng viên chia sẻ trong lớp học. Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng tài liệu dành cho học viên của ANT ACADEMY cho bất cứ mục đích giảng dạy hay thương mại nào.Learners must commit to keep confidential the information in the materials for learners and the information the trainers share in the classroom. Learners must not share for any third party, or modify, or use the materials for learners tor any training or commercial purpose.

c) Học viên cam kết bồi thường thiệt hại cho ANT ACADEMY nếu vi phạm Điều 4.b – Mục V này.Learners commit to compensate the loss for ANT ACADEMY if breaching Article 4.b – Section V.

VI. Quy định về việc học viên yêu cầu huỷ tham gia lớp học/Regulations on cancellation by learners

1. Nếu học viên không thể tham gia lớp học, học viên (“Học viên được thay thế”) có thể đề nghị cá nhân khác thay thế (“Học viên thay thế”) nhưng phải được sự chấp thuận của ANT ACADEMY (“Thay thế học viên”). ANT ACADEMY chỉ có thể giải quyết việc thay thế học viên khi lớp học chưa bắt đầu hoặc bắt đầu không quá 01 (Một) buổi học, nhằm đảm bảo chất lượng cho toàn lớp học và quyền lợi của các học viên khác.In case any learner fail to attend the class, he/she (Substituted learners) is allowed to suggest a substitute learner, with the acceptance of ANT ACADEMY. ANT ACADEMY can only approve the substitute case if the class has not started or has just run no more than 01 sessions from the start date to ensure the quality of the class and the benefits of other learners.

2. Học viên thay thế sẽ thừa hưởng tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của học viên được thay thế.Substitute learner will take all the benefits and obligations from the substituted learners.

3. Trong trường hợp học viên được thay thế là học viên được công ty cử đi học, học viên thay thế phải là nhân viên của công ty cử học viên được thay thế đi học.

In the event the substituted learner is nominated by the company, the substitute learner must be an employee of this company.

4. ANT ACADEMY sẽ tính phí thay thế học viên là 400.000 VNĐ (Bao gồm VAT).

ANT ACADEMY charges an administration fee of 400,000 VND (VAT included).

5. Hoàn học phí/(Refund policya)

a) Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trước 30 (Ba mươi) ngày trước khi lớp học khai giảng, ANT ACADEMY sẽ hoàn lại 70% học phí (Với điều kiện học phí đã đóng đủ);

If learners notify up to 30 (Thirty) days before the start date of the class, the learners will receive a refund of 70% of tuition fee (Provided learners settle 100% tuition fee).

b) Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trong vòng 05 (Năm) ngày trước khi lớp học khai giảng, ANT ACADEMY sẽ hoàn lại 50% học phí (Với điều kiện học phí đã đóng đủ);

If learners notify up to 05 (Five) days before the start date of the class, the learners will receive a refund of 50% of tuition fee (Provided learners settle 100% tuition fee).

c) Với các trường hợp huỷ không tham gia lớp học khác, hay bỏ lớp học giữa chừng, hay bất cứ trường hợp nào không thuộc Điều 5.a hoặc Điều 5.b – Mục VI hoặc Điều 1.d. – Mục II, ANT ACADEMY sẽ hoàn toàn không hoàn lại học phí hay bất cứ khoản ký quỹ nào.

Failure to attend the class without prior notice, or dropping out of the class half way, or for whatever reason different from Article 5.a or Article 5.b – Section VI or Article 1.d – Section II, AIM ACADEMY will take no action upon any request for refund.

d) Điều 5.a và Điều 5.b – Mục VI không áp dụng cho trường hợp học viên đã thực hiện quyền chuyển lớp học hoặc môn học theo Mục VII dưới đây.

Article 5.a or 5.b – Section VI is not applied for learners who change the class to Section VII below.

6. Học viên bắt buộc phải điền vào đơn yêu cầu huỷ không tham gia lớp học do ANT ACADEMY cung cấp hoặc thông báo bằng văn bản.

Learners must complete the cancellation declaration form provided by ANT ACADEMY or inform in writing.

VII. Quy định về việc học viên yêu cầu chuyển lớp học của cùng môn học hoặc chuyển môn học/Regulations on class change or course change

1. ANT ACADEMY chỉ giải quyết yêu cầu chuyển lớp/ khóa học của cùng môn học hoặc chuyển môn học khi lớp học chưa bắt đầu hoặc lớp học đã bắt đầu không quá 01 (Một) buổi học.ANT ACADEMY only accepts the request to change the class within a course or change the course if the class has not started or runs no more than 01 sessions after start date.

2. Việc chuyển lớp học khác của cùng môn học hoặc chuyển môn học chỉ được áp dụng:Change of class within a course or change of course are only applied:

a) 01 (Một) lần duy nhất; và

01 (One) time only; and

b) Trong thời gian 06 (Sáu) tháng tính từ ngày học viên yêu cầu chuyển lớp học hoặc yêu cầu chuyển môn học.Within 06 (Six) months after the date learners apply for class change or course change.

3. Đối với học viên có nhu cầu chuyển sang lớp/ khóa tiếp theo của cùng môn học:

For learners who wish to change the class within a course:

a) Học viên hiểu và đồng ý rằng ANT ACADEMY hoàn toàn không có nghĩa vụ hay chịu trách nhiệm:

Learners understand and agree that ANT ACADEMY will not be held liable for:

i) Về nội dung giảng dạy của lớp học kế tiếp so với nội dung giảng dạy của lớp học học viên đã đăng ký học;

The training content of the next class in comparison with that of the class the learners has registered;

ii) Về thời gian khai giảng hoặc về việc có hay không khai giảng lớp học kế tiếp cùng môn học.

The start date or whether the next class of the same course that learners desire to move to is available or not.

b) Học viên đóng phí bảo lưu 300.000 VNĐ (Bao gồm VAT).

Learners should pay a fee of 300,000 VND (VAT included).

4. Đối với học viên có nhu cầu chuyển môn học:

For learners who wish to change the course:

a) Học viên bắt buộc phải điền vào đơn yêu cầu chuyển môn học do ANT ACADEMY cung cấp hoặc thông báo bằng văn bản.

Learners must complete the course change form provided by ANT ACADEMY or inform in writing.

b) Chênh lệch học phí/Tuition fee difference

i) Trường hợp học phí của môn học thay thế cao hơn môn học học viên đã đăng ký học, học viên phải đóng bù thêm khoản học phí chênh lệch.

In case the fee of alternative course is higher than that of the original course, learners must pay the excess amount.

ii) Trường hợp học phí của môn học thay thế thấp hơn môn học học viên đã đăng ký học, học viên không được nhận lại khoản học phí chênh lệch.

In case the fee of alternative course is lower than that of the original course, learners will be given no refunds of the excess amount.

c) Học viên đóng phí chuyển môn học là 500.000 VNĐ (Bao gồm VAT).

Learners should pay a fee of 500,000 VND (VAT included).

VIII. Quy định về việc học viên vắng mặt/Regulations on absence

1. Nếu học viên vắng mặt quá 20% số buổi học trong suốt khóa học mà không thông báo đến giáo vụ bằng email theo Điều 2.b.- Mục III hoặc không có lý do chính đáng, ANTACADEMY có quyền chấm dứt việc học của học viên mà không hoàn lại học phí, và không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì đối với học viên hay bất cứ bên thứ ba nào khác.

If learners are absent from class more than 20% of class sessions without any notification to academic administrator by email as per Article 2.b – Section III or without any adequate reason, ANT ACADEMY reserves the right to terminate the learning of learners with no refund and bears no responsibility to the act of learners or any other third party.

2. Lý do chính đáng được ANT ACADEMY chấp nhận bao gồm lý do sức khoẻ (Có giấy xác nhận của bác sĩ), và lý do công việc (Có giấy xác nhận công tác từ công ty).Adequate reasons accepted by ANT ACADEMY are illness (With doctor’s letter) or work with evidence in the form of company’s letter.

IX. Quy định về việc học bù/Regulations on make-up attendance

1. ANT ACADEMY chỉ giải quyết học bù cho các trường hợp nghỉ học khi có lý do chính đáng theo Điều 2 – mục VIII.ANT ACADEMY only accepts to offer make-up attendance for cases with adequate reasons as per Article 2 – Section VIII.

2. Học bù chỉ áp dụng 01 (Một) lần duy nhất cho khóa học ngay kế tiếp.Make-up attendance is applied for 01 (One) time in the very next class.

 3. Học viên đóng phí học bù 200.000 VNĐ (Bao gồm VAT).

Learners should pay a fee of 200,000 VND (VAT included).

X.  Quy định về bảo mật thông tin/Regulations on information security

1. Trong suốt quá trình học tập của học viên tại ANT ACADEMY, ANT ACADEMY không biết, không buộc phải biết và không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến việc giảng viên, học viên khác hoặc chính học viên chia sẻ các thông tin mật của riêng giảng viên, học viên khác hoặc chính học viên.

Throughout the entire time that the learners are with ANT ACADEMY, ANT ACADEMY is not required to know and bear any responsibility regarding the fact that trainers, learner or other learners share the confidential information of trainers, learner or other learners.

2. Học viên cam kết bảo mật các thông tin được đánh dấu là chia sẻ riêng và bảo mật cho riêng lớp học mà học viên tham gia. Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng thông tin này cho bất cứ mục đích gì.

Learners commit to keep confidential the private and confidential information classified for a specific class that learners participate. Learners shall not share for any other third party, modify or use that information for any purpose.

3. Học viên không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm buổi học/ buổi workshop hoặc bất kỳ sự kiện nào do ANT ACADEMY tổ chức, bất kể dưới hình thức nào trong suốt quá trình tham gia học tại ANT ACADEMY. Để làm rõ, ANT ACADEMY có thể đặt máy quay, chụp hình, ghi âm để phục vụ cho công việc nội bộ của mình (Bao gồm nhưng không giới hạn ở vấn đề an ninh, nâng cao chất lượng giảng dạy, tổ chức lớp học).

Learners are not allowed to video record, photo, audio record the training class/ workshop or any event organized by ANT ACADEMY in any format throughout the entire time that the learners are with ANT ACADEMY. For further clarification, ANT ACADEMY can video record, photo, audio record for internal use (Including but not limited to security purpose, training improvement, classroom service enhancement).

4. Học viên cam kết bồi thường thiệt hại cho ANT ACADEMY và/ hoặc bên thứ ba nếu vi phạm Điều 2 và Điều 3 – Mục X này.

Learners commit to compensate for ANT ACADEMY and/or the third party if learners violate Article 2 and Article 3 – Section X.

5. ANT ACADEMY cam kết bảo mật thông tin học viên. Thông tin học viên được ANT ACADEMY sử dụng cho mục đích lưu trữ, chăm sóc khách hàng và trong phạm vi được học viên cho phép.

ANT ACADEMY commits to keep confidential the learner information. Learner information is used for filing, customer service and with the limit accepted by learners.

XI. Quy định về bản quyền, sự vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo ý tưởng/Regulations on copyright, copyright infringement, plagiarism

1. ANT ACADEMY sở hữu bản quyền hợp pháp đối với tất cả tài liệu học tập, giảng dạy, giấy tờ, nội dung, chương trình đào tạo, thiết kế, bố trí, v.v… và được bảo vệ trước mọi sự xâm phạm bản quyền có liên quan.

ANT ACADEMY owns the legal copyrights of all materials related to learning, training, document, content, curriculum, design, arrangement, etc. and is protected against any infringement.

2. ANT ACADEMY sở hữu bản quyền hợp pháp đối với kết quả học tập của học viên, bao gồm nhưng không giới hạn ý tưởng, bài làm, bài thuyết trình, thiết kế, video, v.v… trong suốt quá trình học tập của học viên.

ANT ACADEMY owns the legal copyrights of the learner works including but not limited to idea, assignment, presentation, design, video… throughout the entire time that the learners are with ANT ACADEMY.

3. Học viên cam kết tôn trọng bản quyền của ANT ACADEMY đối với những đối tượng nêu trên, không có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến bản quyền đó (Bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sử dụng trái phép, đạo văn, đạo ý tưởng đối với những đối tượng nêu trên cho bất kỳ mục đích nào).

Learners commit to respect the copyright of ANT ACADEMY regarding to the above-mentioned subjects, and would not commit any violation (Including but not limited to illegal use, plagiarism, copycat of those subjects for any other purposes).

4. Ngoài ra, trong quá trình học tập, học viên không được vi phạm bản quyền (Bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sử dụng trái phép, đạo văn, đạo ý tưởng cho mục đích nghiên cứu, làm bài tập hay bất kỳ mục đích nào khác) của bất kỳ giảng viên, học viên khác hoặc của bất kỳ ai. ANT ACADEMY không có trách nhiệm gì liên quan đến sự vi phạm bản quyền này của học viên (Nếu có).F

urthermore, during the learning process, learners are not to commit copyright infringement (Including but not limited to illegal use, plagiarism, copycat for the purpose of research, class assignment or any other purposes) of any trainer, learner or of any other individual. ANT ACADEMY are not responsible for any violation made by learners (If any).

5. Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 3 – Mục XI và Điều 4 – Mục XI sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại ANT ACADEMY mà ANT ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí, và học viên sẽ bồi thường các thiệt hại cho ANT ACADEMY hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan.

Learners agree that violating Article 3 – Section XI and Article 4 – Section XI will lead to the termination of learners’ learning at ANT ACADEMY and ANT ACADEMY bears no responsibility toward the learners or any other third party, and the tuition fee will not be refunded, and learners will have to compensate for any damage toward ANT ACADEMY or any related third party.

XII. Quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, ma túy, chất độc hại/Regulations on fire safety, prevention against drugs, hazardous materials

1. Học viên cam kết tuân thủ những quy định về an toàn phòng chống cháy nổ tại lớp học, cơ sở đào tạo của ANT ACADEMY, tuân thủ những hướng dẫn cần thiết khi có sự cố xảy ra.

Learners commit to abide by the regulations on fire safety in the classroom and in the training venue of ANT ACADEMY, abide the necessary instructions when problem occurs.

2. Học viên cam kết không mang chất cháy nổ, ma túy, các chất hóa học độc hại vào lớp học hay đến cơ sở vật chất của ANT ACADEMY.

Learners commit not to bring flammable materials, drugs, hazardous chemicals into the classroom or training venue of ANT ACADEMY

3. Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 1 – Mục XII và Điều 2 – Mục XII sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại ANT ACADEMY mà ANT ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí, và học viên sẽ bồi thường các thiệt hại cho ANT ACADEMY hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan.

Learners agree that violating Article 1 – Section XII, Article 2 – Section XII will lead to the termination of learners’ learning at ANT ACADEMY and ANT ACADEMY bears no responsibility toward the learners or any other third party, and the tuition fee will not be refunded, and learners will have to compensate for any damage toward ANT ACADEMY or any related third party.