ANTDEMY
Shares

7 công cụ quản lý chất lượng (7QC)

Shares

Nội dung chương trình có thể áp dụng ở các lĩnh vực: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Ngân hàng; Bệnh viện; Xây dựng; F&B;….Vui lòng liên hệ John&Partners để chúng tôi thiết kế nội dung và đưa ra những chia sẻ, bài tập tình huống,…phù hợp nhất với lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số lượng học viên: 15-20 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khoá học, người tham gia sẽ:
– Hiểu được tầm quan trọng của quản lý chất lượng
– Hiểu và biết cách áp dụng các công cụ trong 7QC

  • NỘI DUNG CHÍNH

1. Phiếu kiểm soát (Check sheets)
– Định nghĩa về phiếu kiểm soát
– Các dạng phiếu kiểm soát
– Phương pháp áp dụng phiếu kiểm soát
– Chi tiết của phiếu kiểm soát
– Các lưu ý khi sử dụng phiếu kiểm soát
2. Biểu đồ Pareto
– Định nghĩa về biểu đồ Pareto
– Phương pháp áp dụng biểu đồ Pareto
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ Pareto
3. Biểu đồ tần suất (Histogram)
– Định nghĩa về biểu đồ tần suất
– Phương pháp áp dụng biểu đồ tần suất
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ tần suất
4. Biểu đồ phân bố (Stratification)
– Định nghĩa về biểu đồ phân bố
– Phương pháp áp dụng biểu đồ phân bố
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ phân bố
5. Biểu đồ phân tán (Scatter)
– Định nghĩa về biểu đồ phân tán
– Phương pháp áp dụng biểu đồ phân tán
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ phân tán
6. Biểu đồ xương cá (Cause and Effect)
– Định nghĩa về biểu đồ xương cá
– Phương pháp áp dụng biểu đồ xương cá
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ xương cá
7. Biểu đồ kiểm soát (Control)
– Định nghĩa về biểu đồ kiểm soát
– Phương pháp áp dụng biểu đồ kiểm soát
– Các lưu ý khi sử dụng biểu đồ kiểm soát
YÊU CẦU BẮT BUỘC: Tất cả người tham gia cần có máy tính (laptop) đã cài sẵn Excel, các số liệu thực tế