Aspen hysys simulation - ANTDEMY
ANTDEMY
Shares

Aspen hysys simulation

Shares

Chương trình đào tạo Trung cấp về sử dụng và vận hành phần mềm Hysys Ver. 7.1

Thời lượng: 3 ngày 

Phí: 5.900.000 Đ

Thời gian học: Thứ 7, chủ nhật

Lịch học: N/A

Bài 1. Giới thiệu tổng quát về phần mềm Hysys 7.1

Bài 2. Tính toán h ệ thống thiết bị bằng phần mềm Hysys 7.1

 Bài 3. Các thuật toán trong Hysys 7.1

Bài 4. Available Utilities Study

Bài 5. Mô phỏng tính toán hệ thống thu gom khí bằng phần mềm Hysys 7.1

Bài 6. Mô phỏng tính toán hệ thống công nghệ Wellhead Platform bằng phần mềm Hysys 7.1

Bài 7. Mô phỏng tính toán hệ thống phụ trợ trong nhà máy, giàn khai thác bằng Hysys 7.1 Bài 

8. Tính toán h ệ thống Safety, Vent, Flare, PSV… Bằng phần mềm Hysys 7.1

Bài 9. Mô phỏng tính toán công nghệ ch ưng cất trong nhà máy lọc dầu, chế biến khí.

Bài 10. Những kinh nghiệm và kỹ thuật mềm trong mô phỏng Hysys