ANTDEMY
Shares

Ms project

Shares

Giới thiệu

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác lập kế hoạch và quản trị dự án với Microsoft Project. Đặc biệt khóa học ứng dụng vào thực tế trong lĩnh vực quản lý dự án xây dựng, công nghiệp.

Để có thể nắm bắt đầy đủ nhất về phần mềm quản trị dự án, học viên phải hiểu rõ các kỹ thuật quản trị dự án dựa trên các nguyên tắc ứng dụng của phần mềm. Khóa học này trình bày một cách đầy đủ các nguyên tắc và tính năng quản lý dự án trên phần mềm, dựa trên ngữ cảnh về cách thức quản trị viên dự án sẽ sử dụng. Học viên tham gia khóa học này sẽ nắm bắt những tính năng của phần mềm, và các khái niệm về quản trị dự án, giúp nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm hiệu quả.

Bài giảng sẽ bắt đầu với các khái niệm cơ bản và hướng dẫn học viên đi qua tất cả các tính năng cần thiết trong công tác lập kế hoạch, và quản lý các dự án, bao gồm cách thức phân bổ nguồn lực, theo dõi chi phí và lập lịch tiến độ… ứng dụng thực tế trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp.

Đối tượng khóa học

Không có yêu cầu cụ thể về điều kiện tiên quyết để tham gia khóa học này. Tuy nhiên, học viên cần trang bị kiến thức nền tảng trong các khóa học tổng quan về quản trị dự án, như Nguyên lý Quản trị dự án (Principles of Project Management)

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên có thể:

Hiểu các nguyên tắc trong quản trị dự án và cách thức áp dụng với Microsoft Project. Nắm bắt cách thức tận dụng các lợi điểm trên giao diện mới của công cụ. Tạo mới một Work Breakdown Structure (WBS). Xác định các Task Relationship. Định nghĩa nguồn lực (Resource) trong Microsoft Project.Thực hiện các Work Package Estimates. Tạo mới một Initial Schedule. Tạo mới một Resource Leveled Schedule. Quản lý và theo dõi dự án bằng phần mềm. Định dạng và in ấn các báo cáo (Reports). Tích hợp nhiều dự án. Thiết lập dự án với Calendar, Start Date, và các phương pháp lập lịch. Nắm bắt sự khác biệt giữa Manually Schedule và Auto Schedule. Quản lý đồng thời nhiều dự án. Kiến thức áp dụng vào quản lý dự án trong thực tế xây dựng, công nghiệp.

Nội dung chính

1. Giới thiệu tổng quan về Quản trị dự án và phần mềm Microsoft Project

2. Tạo mới một kế hoạch dự án

*  Xây dựng kế hoạch dự án

*  Làm việc với nguồn lực trong dự án

*  Lập lịch dự án

*  Thực hiện Dự toán dự án (Project Estimates)

3. Điều khiển và tối ưu hóa kế hoạch dự án

*  Tối ưu các công việc (Fine tuning Tasks)

*  Tối ưu Lịch thực hiện dự án (Fine tuning Calendar)

*  Lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực

4. Thực thi dự án: Theo dõi và giám sát dự án

*  Chuẩn bị cho công tác theo dõi

*  Cập nhật và theo dõi dự án

*  Thực hiện phân tích sự chênh lệch

5. Phân tích dữ liệu dự án và thực thi báo cáo

*  Xây dựng các báo cáo

*  Tương tác với các ứng dụng khác

6.    Quản lý dừng dự án (Project Schedule Interruptions)

7.    Quản trị đồng thời nhiều dự án

8.    Chủ đề nâng cao

+ Đồng bộ với Microsoft SharePoint

+ Project Server

9.    Tổng kết

Nội dung chương này cung cấp kiến thức tổng thể của các chuyên đề được trình bày trong khóa học.

THÔNG TIN

Hồ Chí Minh: 15,22,29/12 & 5/1

Vũng Tàu: 15,22,29/12 & 5/1

5.900.000 Đ

Đăng kí sớm để được ưu đãi

Khóa học liên quan

Quản lý dự án thực hành