ANTDEMY
Shares

Quản lý dự án thực hành

Shares


Tổng quan khóa học quản lý dự án thực hành - Project Management 

Quản lý dự án thực hành nhằm giúp học viên ứng dụng được ngay tiêu chuẩn quản lý dự án chuyên nghiệp vào dự án thực tế của mình. Bắt đầu từ việc chia sẻ và giải thích về framework chuẩn của PMI, học viên được thực hành trên case study để hiểu rõ hơn về cách ứng dụng từ khâu khởi tạo dự án đến khâu kết thúc dự án. Hiểu và áp dụng ngay những công cụ và template phù hợp, hiệu quả vào dự án thực tế mình đang triển khai.

Thời gian: 2 ngày. Học vào cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Hoặc học vào buổi tối 2,4,6 hoặc 3,5,7

Địa điểm: Học Trực Tuyến.

Mục tiêu khóa học

Kết thúc khóa học, học viên sẽ hiểu và biết cách áp dụng phương pháp Quản lý dự án chuyên nghiệp của PMI vào thực tế công việc:

 • Khung quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế PMI
 • Các thành phần của Project Charter - tài liệu chứng tỏ có sự tồn tại của 1 dự án và trao quyền cho PM
 • Cách phân loại các bên liên quan (stakeholder)
 • Cách xác định quy mô dự án và phân rã gói công việc hiệu quả (WBS - Work Breakdown Structure)
 • Cách phân rã task, sắp xếp thự tứ trước sau giữa các tasks, xác định thời gian cho từng task và thiết lập tiến độ dự án.
 • Cost baseline & funding requirements
 • Cấu trúc đội ngũ dự án - RACI chart
 • Phân tích và giải quyết mâu thuẫn trong dự án (conflict resolution) vì mâu thuẫn là không thể tránh khỏi trong bất kỳ dự án nào
 • Lý thuyết động viên để thúc đẩy team làm việc hiệu quả
 • Cách xây dựng team qua 5 giai đoạn (Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning).
 • Cách lên kế hoạch quản lý rủi ro, xác định rủi ro, đánh giá và ra giải pháp đối phó rủi ro. Case study của học viên được phân tích và thực hành ngay tại lớp học.

Đối tượng tham gia

Không yêu cầu trình độ hay kinh nghiệm cho khóa học này. Những ai quan tâm và mong muốn thực hành quản lý dự án đều có thể tham dự. Đây là khóa căn bản và là nền tảng tốt cho anh/chị muốn tham dự chương trình quản lý dự án chuyên nghiệp – PMP (Project Management Professional).

Thời gian

Chủ đề

Hoạt động

Kết quả

Ngày 1

08:30-09:00

- Mở đầu, làm quen

- Phổ biến nội quy lớp học (ground rules)

- Giới thiệu giảng viên

- Giới thiệu học viên và mong đợi

- Giới thiệu mục tiêu và nội dung khóa học

- Nói chuyện trao đổi

- Làm quen

- Thống nhất nội quy

- Giảng viên biết mong đợi của học viên

- Học viên biết mục tiêu và nội dung khóa học

09:00-10:00

Phần 0. Tổng quan về QLDA theo chuẩn quốc tế PMI (Project Management Framework/ Foundation)

- Định nghĩa dự án

- Dự án vs. Chương trình vs. Danh mục

- Cấu trúc doanh nghiệp

- PMO

- Bảng đồ nhóm quy trình và lĩnh vực kiến thức quản lý dự án.

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Hiểu được khái niệm về dự án và quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI

- Hiểu được dự án trong mối quan hệ với chương trình và danh mục.

- Hiểu được cấu trúc doanh nghiệp, PMO và quyền lực của giám đốc dự án (GDDA)

10:00-10:15

Giải lao

 

 

10:15-11:45

Phần 1. Khởi tạo dự án (Initiating):

- Tạo Hiến chương dự án (project charter)

- Xác định các bên liên quan

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng template hiến chương dự án

- Sử dụng ma trận các bên liên quan

- Sử dụng template danh sách các bên liên quan

- Biết được lý do có 1 dự án tồn tại và quyền lực của GDDA

- Xác định được tất cả các bên liên quan trong 1 dự án

- Xác định quyền lực và mức độ quan tâm của họ đến dự án.

11:45-13:30

Nghỉ trưa

 

 

13:30-15:00

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Xác định phạm vi dự án

- Tạo WBS (Work Breakdown Structure)

- Kế hoạch quản lý tiến độ

- Xác định danh sách hoạt động

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng template WBS của dự án mẫu

- Thu thập được tất cả yêu cầu của dự án

- Xác định phạm vi dự án

- Tạo WBS bao gồm tất cả việc cần làm trong dự án

- Xác định danh sách tất cả hoạt động trong dự án

15:00-15:15

Giải lao

 

 

15:15-17:00

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Sắp xếp thứ tự các hoạt động

- Ước lượng thời gian cho các hoạt động

- Phát triển tiến độ dự án

- Ước tính chi phí và xác định ngân sách dự án

- Giảng dạy

- Thảo luận nhóm

- Phân tích Case study bằng Microsoft Project

- Sắp xếp thứ tự các hoạt động

- Ước lượng thời gian cho các hoạt động

- Phát triển tiến độ dự án thực tế và hiệu quả

- Ước lượng chi phí và xây dựng ngân sách dự án

Ngày 2

08:30-10:00

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Kế hoạch quản lý nguồn lực với RACI

- Kế hoạch quản lý truyền thông

- Kế hoạch quản lý rủi ro

- Xác định rủi ro

- Đánh giá rủi ro

- Lên giải pháp đối phó rủi ro

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng template quản lý rủi ro

- Kế hoạch quản lý nguồn lực

- Kế hoạch quản lý truyền thông

- Xác định, đánh giá, và lên giải pháp đối phó rủi ro dự án thực tế

10:00-10:15

Giải lao

 

 

10:15-11:45

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Kế hoạch mua hàng

- Kế hoạch quản lý sự hỗ trợ của các bên liên quan

- Kế hoạch quản lý dự án

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng template quản lý sự hỗ trợ của các bên liên quan

- Kế hoạch mua hàng

- Các loại hợp đồng

- Rủi ro của các loại hợp đồng khác nhau

- Kế hoạch quản lý sự hỗ trợ của các bên liên quan

- Kế hoạch quản lý dự án

11:45-13:30

Nghỉ trưa

 

 

13:30-15:00

Phần 3. Triển khai và thực hiện dự án (Executing):

- Triển khai và thực hiện dự án

- Phát triển đội nhóm dự án

- Quản lý đội nhóm dự án

- Quản lý mâu thuẫn

- Thực hiện mua hàng

 

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Biết cách triển khai dự án

- Biết cách phát triển đội nhóm qua 5 giai đoạn

- Biết các loại quyền lực của GDDA

- Biết các phong cách lãnh đạo khác nhau

- Biết cách quản lý và giải quyết mâu thuẫn

- Biết các thuyết động viên đội nhóm

- Thực hiện mua hàng

15:00-15:15

Giải lao

 

 

15:15-16:00

Phần 4. Quản lý và kiểm soát dự án (Monitoring and controlling):

- Quản lý và giám sát dự án

- Quản lý thay đổi

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Quản lý và giám sát dự án

- Quản lý thay đổi

16:00-16:45

Phần 5. Kết thúc dự án (Closing):

- Thu thập bài học kinh nghiệm

- Đóng dự án

- Giảng dạy

- Case study

- Sử dụng template thu thập bài học kinh nghiệm để bổ sung tài sản quy trình doanh nghiệp

- Thu thập bài học kinh nghiệm

- Đóng dự án

16:45-17:00

Kết thúc khóa học

Trao chứng chỉ cuối khóa

- Học viên tóm tắt khóa học bằng mindmap

- Học viên ghi nhận các bài học thực tế đã học để áp dụng vào thực tế

THÔNG TIN

Lịch khai giảng
Trực Tuyến: Đang cập nhật

Liên hệ 0906657379 để được xếp lớp phù hợp


5.900.000 Đ

Đăng kí sớm để được ưu đãi