ANTDEMY
Shares

So sánh phần mềm PDMS và Cad Plant Design

Shares
PHẦN MỀM PDMS

-  Được thiết kế trên 1 hệ thống, dùng để thiết kế những dự án có quy mô lớn, có thể một hoặc nhiều người tham gia thiết kế 1 dự án trong cùng 1 thời gian, dưới sự kiểm soát của Piping Admin.

- Thư viện vật tư dự án được tạo/hiệu chỉnh bởi admin và được thực hiện trong 1 module riêng, người thiết kế 3D sử dụng thư viện vật tư do admin đã tạo sẵn.

- Các giai đoạn của thiết kế như 3D Design, Detail Support, Piping Layout, Isometric... được thực hiện trong các module riêng của PDMS, toàn bộ thao tác và chỉnh sửa đều trong PDMS.


PHẦN MỀM CAD PLANT DESIGN

-  Dùng để thiết kế những dự án vừa và nhỏ hoặc các dự án mở rộng, một người có thể thiết kế toàn bộ dự án.

- Người thiết kế sẽ kiểm soát luôn cả phần Spec, có thể tự tạo trong module Spec Editor hoặc tạo bất kì loại vật tư nào một cách trực tiếp trong mô hình 3D

- Các giai đoạn của thiết kế như 3D Design, Piping Layout, Isometric... đươc xuất trục ra từ AutoPlant 3D, có thể sử dụng AutoCad để thực hiện chỉnh sửa hoặc sử dụng thay thế, ví dụ làm 2D Detail Support.

Leave a Comment: