ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »

QUẢN TRỊ MUA HÀNG – PROCUREMENT MANAGEMENT

Shares

Mục Tiêu Đào Tạo

Hiểu vai trò và tầm quan trọng của mua hàng trong chuỗi cung ứng, bao gồm mối quan hệ với các bộ phận khác của chuỗi cung ứng.
Xác định cấu trúc và tổ chức mua hàng, phạm vi, mục tiêu và chính sách mua hàng.
Nắm bắt về danh mục mua hàng, phân tích cấu trúc giá và tối ưu hóa quá trình mua hàng để đảm bảo giá trị tối đa cho chuỗi cung ứng.
Ứng dụng phương pháp đánh giá, lựa chọn và phát triển nhà cung cấp chuyên nghiệp và hiệu quả.
Nắm vững các yếu tố đàm phán quan trọng như BATNA, ZOPA, WATNA ứng dụng trong đàm phán hiệu quả
Xác định cơ hội cải thiện mua hàng và áp dụng các chiến lược để nâng cao hiệu quả và hiệu suất mua hàng trong chuỗi cung ứng.

Nội dung chương trình

Chapter 1: Procurement in Supply Chain Management
1.1. Supply Chain Overview
1.2. Procurement in Supply Chain

Chapter 2: Procurement Structure
2.1. Procurement Organization
2.2. Procurement Scope and Objectives
2.3. Procurement Category
2.4. Procurement Policy

Chapter 3: Procurement Operations
3.1. Procurement Process
3.2. Procurement Tools
3.3. Supplier Evaluation & Selection
3.4. Negotiation
3.5. Competitive Bidding
3.6. Business Contract
3.7. Supplier Management & Development
3.8. E-procurement
3.9. Cost Management
3.10. Performance Measure & Evaluation
3.11. Procurement Improvement