ANTDEMY
Shares

Quản lý sản xuất

Shares

Thời lượng: 03 ngày |

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:
– Hiểu về vai trò, trách nhiệm của người quản lý sản xuất
– Nắm được cách lập kế hoạch sản xuất tối ưu
– Nắm được cách nâng cao năng suất lao động
– Hiểu được các công cụ quản lý chất lượng cơ bản
– Được trang bị các công cụ cơ bản trong quản lý sản xuất tiên tiến

NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Tổng quan về sản xuất và quản lý sản xuất
– Hiểu về bộ phận sản xuất
– Mối quan hệ giữa bộ phận sản xuất và các bộ phận khác
– Vai trò và trách nhiệm của người quản lý sản xuất

Phần 2: Lập kế hoạch sản xuất
– Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch sản xuất
– Khi nào sử dụng phương thức Planning (Hoạch định) và Scheduling (Kế hoạch)?
– Quy trình lập kế hoạch sản xuất hiệu quả
– Một vài công cụ trong lập kế hoạch sản xuất
– Cách thức đo lường hiệu quả của kế hoạch sản xuất

Phần 3: Quản lý năng suất
– Hiểu về cách tính năng suất
– Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất
– Quản lý năng suất hiện đại
– Các biện pháp làm tăng năng suất

Phần 4: Quản lý chất lượng
– Các khái niệm về chất lượng
– Hiểu về quản lý chất lượng
– Hiểu về kiểm soát và đảm bảo chất lượng
– Vai trò của các bộ phận trong việc quản lý chất lượng
– Hiểu về các công cụ trong quản lý chất lượng

Phần 5: Một số công cụ quản lý sản xuất tiên tiến
– 5S và quản lý trực quan
– SIPOC
– VOC
– CTQ
– Kanban
– Poke – Yoke
– Kaizen 

Đăng ký liên hệ hotline/ zalo 0938076026