ANTDEMY
Shares
Shares

Lịch học public tổ chức tại Hồ Chí Minh/ Vũng Tàu 2020, doanh nghiệp cần đào tạo inhouse liên hệ training@antdemy.vn

Tháng 11,12

HCM/ZOOM

2 buổi

Tháng 11

Hồ Chí Minh

8 buổi

Tháng 11

HCM/ZOOM

8 buổi

Tháng 11,12

ZOOM

8 buổi

Tháng 1/2021

ZOOM

8 buổi

Tháng 11

HCM

8 buổi

Tháng 12

HCM

8 buổi

Tháng 12

HCM

8 buổi

Tháng 12

Vũng Tàu

8 buổi

Danh sách các khóa học

Các khóa học phổ biến được tổ chức tại HCM/VT